Chapter 41: Checklists

Sr NoChecklist NumberChecklist Description
01MMP-CKL-0001Engineering start
02MMP-CKL-0002Feed Verification
03MMP-CKL-0003PFD
04MMP-CKL-0004Process Simulation
05MMP-CKL-0005General Property
06MMP-CKL-0006Heat & Material Balance
07MMP-CKL-0007P&ID
08MMP-CKL-0008S&T Thermal Design checklist in HTRI
09MMP-CKL-0009Design Safety Review
10MMP-CKL-0010Separator PDS
11MMP-CKL-0011Generic Data Sheet
12MMP-CKL-0012Compressor PDS
13MMP-CKL-0013Pump PDS
14MMP-CKL-0014Vessel PDS
15MMP-CKL-0015Column PDS
16MMP-CKL-0016Reflux Condenser
17MMP-CKL-0017Air Cooled Heat Exchanger Thermal Design
in HTRI
18MMP-CKL-0018Filters
19MMP-CKL-0019Flow Instruments
20MMP-CKL-0020Level Instrument
21MMP-CKL-0021Instrument Valve
22MMP-CKL-0022Analyser
23MMP-CKL-0023Pressure Instrument
24MMP-CKL-0024Relief Valve
25MMP-CKL-0025Temperature Instrument